Privacy-verklaring Schoonheidssalon Ellen, Flintdijk 10, 4706 JT Roosendaal.
Privacyverklaring van Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen, verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van schoonheidssalon Ellen of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Ellen verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen, Flintdijk 10, 4706 JT Roosendaal,
KVK nummer: 20090550, te bereikbaar via ecvanderwoude@gmail.com of 0165563733.

2. Persoonsgegevens die ik verwerk:
Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Leefstijlgegevens
– Voor- en nafoto’s

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk:
Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen, verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling
– Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar)

4. Bewaartermijnen:
Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen, verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens tot het moment dat jij verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Tevens wordt 2 jaar na de laatste behandeling alle gegevens vernietigd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering:
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen,
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ecvanderwoude@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/contact…/tip-ons

6. Wijzigingen:
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

7. Delen van persoonsgegevens met derden:
Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen, verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

8. Cookies, of vergelijkbare technieken:
Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen, gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Ellen van der Woude-Traets, schoonheidssalon Ellen, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ecvanderwoude@gmail.com.